ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2558 โดยในปี พ.ศ.2563 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง และได้ปรับชื่อหลักสูตรเป็น “สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล” เพื่อให้เนื้อหาการเรียนการสอนได้พัฒนาทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล (Business Computer of Digital) มุ่งพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีและการขยายตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจหรือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับนโยบายพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน

ปรัชญา

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและทักษะวิชาการ เพื่อสร้างนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจในยุคดิจิทัล”

ตราสัญลักษณ์