ปรัชญา

 

 

___“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและทักษะวิชาการ เพื่อสร้างนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจในยุคดิจิทัล”

Share To ...