ประวัติและผลงาน

Charinya Wangwatcharakul

อาจารยฺประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+668--

อาจารย์ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล

วุฒิการศึกษา:

*กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Learning
Python Programming

E-mail : charinya.wan@lru.ac.th
Website: http://bizcom.manage.lru.ac.th/th/charinya_wan

ผลงานวิชาการ

Publication

Dynamic Collaborative Filtering Based on User Preference Drift and Topic Evolution
WangwatcharakulS Wongthanavasu – IEEE Access, 2020 – ieeexplore.ieee.org
Recommender systems are efficient tools for online applications; these systems exploit
historical user ratings on items to make recommendations of items to users. This paper aims
to enhance dynamic collaborative filtering on recommender systems under volatile …
 
Improving dynamic recommender system based on item clustering for preference drifts
Wangwatcharakul… – 2018 15th International …, 2018 – ieeexplore.ieee.org
The recommender system is an efficient tool for online application, which exploits historical
user rating on item to make recommendations on items to users. This paper aims to enhance
dynamic recommender systems under volatile user preference drifts. It proposed an …
 

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Share To ...