อ. ไหมคำ ตันติปทุม
Maikam Tantipatum

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Learning
Python Programming

E-mail: maikam.tan@lru.ac.th
Website: http://bizcom.manage.lru.ac.th/th/maikam_tan/

รายวิชาที่สอน

ระบบฐานข้อมูล

Database Systems

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

Electronic Commerce Management in Digital Age

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่องานธุรกิจ

Data Structure and Algorithms for Business

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาเว็บไซต์องค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าด้วยมือ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ปฐมาวดี คำทอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

 การพัฒนาสื่อปะชาสัมพันธ์แอนิมิชัน 2 มิติ เรื่อง ประเพณีผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ปฐมาวดี คำทอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

ระบบจัดการข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

 การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ปีที่ตีพิมพ์ : 2562
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2562-05-02

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่องการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและดึงข้อมูล JSON มาแสดงแผลบนโมบายแอปพลิเคชันของนักศึกษาหมู่เรียน บ.6008 โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ QCCปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ


ชื่องานวิจัย : เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสีเขียวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์การท่องเที่ยวสีเขียว ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเซีลย บ้านผาฆ้อง ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดินงบประมาณ : 120,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว ปฐมาวดี คำทอง สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนฌาปนกิจกลุ่มแม่บ้าน บ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยปี : 2561
แหล่งทุน : งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)งบประมาณ : 20,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว เพลินพิศ โพธิ์วัน สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 2.นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อผู้วิจัย : 3.นางสาว ขนิษฐา หาระคุณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th