ประวัติและผลงาน

Patamawadee Khamthong

อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+66841601033

อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่ถนัด:

Graphic Design
Infographic
Animation
Motion Graphic

E-mail: patamawadee.kha@lru.ac.th
Website: https://bizcom.manage.lru.ac.th/th/patamawadee_kha

ผลงานวิชาการ

Publication

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 120,000.00
 
 

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Share To ...