ประวัติและผลงาน

Chawalit Yossunthon

อาจารยฺประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+668--

อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Learning
Python Programming

E-mail: warrakorn.pim@lru.ac.th
Website: http://bizcom.manage.lru.ac.th/th/warrakorn_pim/

ผลงานวิชาการ

Publication

ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25
 
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25
 

รายวิชาที่สอน

Python Programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Artificial Intelligence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Machine Learning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Share To ...