ประวัติและผลงาน

Phatnutsuda Jaruteerapan

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
-

อ.วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Offices
Website
Information Technology

E-mail: watchareeporn.dee@lru.ac.th
Website: bizcom.manage.lru.ac.th/th/watchareeporn_dee

ผลงานวิชาการ

Publication

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ระบบจัดการข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังวัดเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”

รายวิชาที่สอน

Microsorf Offices

โปรแกรมสำเร็จรูป

Website

พัฒนาเว็ปไซต์

Information Technology

เทตโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานวิจัย

1.ชื่องานวิจัย : การศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษกาบหมากที่เหลือใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากกาบหมากบ้านท่าดีหมี ตำบปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ : 150,000.00

ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว กานดา ปุ่มสิน สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้วิจัย : 2.ดร. วัลลภ ขุนทำนาย สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้วิจัย : 3.ดร. เนตรนภา พงเพ็ชร สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้วิจัย : 4.ดร. ภาษิตา ทุ่นศิริ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2. ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Share To ...