ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการประกวดคลิปวีดีโอ


นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โครงการประกวดคลิปวีดีโอ 
🖥
ได้รับรางวัล 2 โครงการ
ประกอบด้วย
นาย วชิรวิทย์ วิจิตรปัญญา
นางสาว วัลลภา โคตรประทุม
นางสาว อนุธิดา แสนอามาตร
นายกฤษฎา อุทธบูรณ์

 

🖥1.โครงการประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 “Community travel สบาย สบาย สไตล์เลย Contest” ได้รับรางวัล ประเภท ยอดไลท์ยอดแชร์สูงสุด เงินรางวัล 20,000 บาท
🖥2.โครงการประกวดคลิปวีดีโอดิจิทัลคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลย ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น เงินรางวัล 15,000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และ อพท.5

Share To ...