อ.ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์
Phatnutsuda Jaruteerapan

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาที่ถนัด:

Graphic Design
Infographic
Animation
Motion Graphic

E-mail: phatnutsuda.jar@lru.ac.th
Website: https://bizcom.manage.lru.ac.th/th/phatnutsuda_jar/

รายวิชาที่สอน

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

Programming for Smart Device

การสร้างแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ

Animation for Business

เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ

Multimedia Technology for Business

ผลงานวิชาการ

การพัฒนาระบบบริการห้องพยาบาลกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริม (AR) สำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5909 โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ QCC ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 5,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ เรื่อง ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.6008 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAL:Computer Assisted Instructionปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 5,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นางสาว ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th