ประวัติและผลงาน

Phatnutsuda Jaruteerapan

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+668-

อาจารย์ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาที่ถนัด:

Graphic Design
Infographic
Animation
Motion Graphic

E-mail: phatnutsuda.jar@lru.ac.th
Website: https://bizcom.manage.lru.ac.th/th/phatnutsuda_jar/

ผลงานวิชาการ

Publication

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนาระบบบริการห้องพยาบาลกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชัฏเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

ปี : 2563
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
 
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
ปี : 2560
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 5,000.00
 
 

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Share To ...