อ.ชวลิต ยศสุนทร
Chawalit Yossunthon

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Database system
Website
Web Aplication
Programming

E-mail: chawalit.yos@lru.ac.th
Website: https://bizcom.manage.lru.ac.th/th/chawalit_yos/

รายวิชาที่สอน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Networks

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ

Web Programming for Business

การตลาดดิจิทัล

Digital Marketing

การทำเหมืองข้อมูลเพื่องานธุรกิจ

Data Mining for Business

ผลงานวิชาการ

การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย ชวลิต ยศสุนทร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลยงบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.นาย ชวลิต ยศสุนทร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน สันติ พาติกะบุตร ชวลิต ยศสุนทร, เทพฤทธิ์ น้อยสุวรรณ์
วันที่เผยแพร่ 2020/3/25 การประชุมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
หน้า 1,726-1,733

การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยโฮมสเตย์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน จณัตว์ บรรยง พิศนุ โนนศรี ชวลิต ยศสุนทร.
วันที่เผยแพร่ 2019/3/23การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน”. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
หน้า1,130-1,141

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส
ผู้เขียน พนิดา นวลติ่ง วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ, ชวลิต ยศสุนทร, กรวิกา ศรีวิชา
วันที่เผยแพร่ 2018/2/23การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ผู้เผยแพร่ 564-572

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Loei Travel Guide บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ. บุษกร แก้วภักดี, กนกวรรณ สังธรรม, ชวลิต ยศสุนทร
วันที่เผยแพร่ 2018/2/23การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
หน้า 805-812

การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสและกูเกิลแมพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน ชวลิต ยศสุนทร ณัฐวุฒิ คำใจ, ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
วันที่เผยแพร่ 2017/3/2การประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ฉบับที่ 3
หน้า 177-182

การพัฒนาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ : กรณีบ้านสวนอุ่นรักฮักแพง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 สิงหาคม 2564
1 . นาย ชวลิต ยศสุนทร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นาย ชวลิต ยศสุนทร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย ชวลิต ยศสุนทร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำหรับสาขาวิชาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย ชวลิต ยศสุนทร สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
1 . นาย ชวลิต ยศสุนทรสังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th