ประวัติและผลงาน

Chawalit Yossunthon

อาจารยฺประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
+668--

อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Database system
Website
Web Aplication
Programming

E-mail: chawalit.yos@lru.ac.th
Website: https://bizcom.manage.lru.ac.th/th/chawalit_yos/

ผลงานวิชาการ

Publication

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25
 

รายวิชาที่สอน

Java programming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Data structure and Al

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mathematical theory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

ปี : 2557
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันไปวัดเลย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน สันติ พาติกะบุตร ชวลิต ยศสุนทร, เทพฤทธิ์ น้อยสุวรรณ์
วันที่เผยแพร่ 2020/3/25 การประชุมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
หน้า 1,726-1,733
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยโฮมสเตย์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน จณัตว์ บรรยง พิศนุ โนนศรี ชวลิต ยศสุนทร.
วันที่เผยแพร่ 2019/3/23การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน”. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
หน้า1,130-1,141
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส
ผู้เขียน พนิดา นวลติ่ง วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ, ชวลิต ยศสุนทร, กรวิกา ศรีวิชา
วันที่เผยแพร่ 2018/2/23การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ผู้เผยแพร่ 564-572
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชัน Loei Travel Guide บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ. บุษกร แก้วภักดี, กนกวรรณ สังธรรม, ชวลิต ยศสุนทร
วันที่เผยแพร่ 2018/2/23การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
หน้า 805-812
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสและกูเกิลแมพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน ชวลิต ยศสุนทร ณัฐวุฒิ คำใจ, ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
วันที่เผยแพร่ 2017/3/2การประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ฉบับที่ 3
หน้า 177-182

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Share To ...