ประวัติและผลงาน

Nitchanan Chongchaisit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Teacher
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand
-

อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:
Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Learning
Python Programming

E-mail: mailto:nitchanan.cho@lru.ac.th
Website: https://bizcom.manage.lru.ac.th/th/nitchanan_cho/

ผลงานวิชาการ

Publication

ชื่อผลงานตีพิมพ์ : ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
[ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ]
ปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

รายวิชาที่สอน

Web Design and Developments for Business

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ CHAPTER 1 การจำลองคอมพิวเตอร์ให้เป็นเซิฟเวอร์ ด้วยโปรแกรม Appserv อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

Web Design and Developments for Business

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิง Web Design and Developments for Business CHAPTER 2 การติดตั้ง WordPress อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Web Design and Developments for Business

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิง Web Design and Developments for Business CHAPTER 3 วิธีเข้าสู่ระบบหลังบ้าน (Dashboard) และตั้งค่าพื้นฐาน woocommerce อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลงานวิจัย

ปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
งบประมาณ : 40,000.00
 
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้เขียน จิรธิดา ค่อมบุญ เทวา ปัญญาจักษ์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
วันที่เผยแพร่ 2019
วารสารวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้เขียน นริศรา แสงขาว ณัฐกมล วงษ์จูม ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
วันที่เผยแพร่ 2019 การประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศร้านขายเครื่อง ดื่ม กาแฟ ด้วย เทคโนโลยีบาร์โค้ด
ผู้เขียน ณัฐพงศ์, โกสุโพธิ์, วัชรพงษ์, จันทนา, รัชมาศ, สุรินทร์, จิตรา ภา, คนฉลาด, สุจิตรา นันท์, มังคละ ไชยา, ณิชนันท์,จงใจสิทธิ์
วันที่เผยแพร่2016/11/24
ผู้เผยแพร่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย สำหรับเกษตรกรสวนยางพารากรณีศึกษาเกษตรกรตำบลนาอ้อ
ผู้เขียน นิ พัทร, นา จวง, สุ จิตรา นั น ท์, มังคละ ไชยา, จิตรา ภา, คน ฉลาด, รัช มา ศ, สุรินทร์, ณิ ช นันทน์, จงใจ สิทธิ์
วันที่เผยแพร่ 2016/11/24
ผู้เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

Share To ...