ผศ.ณิชนันทน์ กะวิวังสกุล
Asst. Prof. Nitchanan Kawiwangsakul

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:
Artificial Intelligence
Machine Learning
Deep Learning
Python Programming

E-mail: mailto:nitchanan.cho@lru.ac.th
Website: https://bizcom.manage.lru.ac.th/th/nitchanan_cho/

รายวิชาที่สอน

 วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
การจำลองคอมพิวเตอร์ให้เป็นเซิฟเวอร์ด้วยโปรแกรม Appserv
อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน PHP+MySQLi
อ.ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ผลงานวิชาการ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการปีที่ตีพิมพ์ : 2563
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
ชื่อผู้วิจัย : 1.อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ตีพิมพ์ : 2563-03-25

 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยปี : 2559
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย
บประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ปี : 2562
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุน มรภ.เลย งบประมาณ : 40,000.00
ชื่อผู้วิจัย : 1.อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ 
                2.นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้เขียน จิรธิดา ค่อมบุญ เทวา ปัญญาจักษ์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
วันที่เผยแพร่ 2019
วารสารวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

การพัฒนาระบบกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้เขียน นริศรา แสงขาว ณัฐกมล วงษ์จูม ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
วันที่เผยแพร่ 2019 การประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562

ระบบสารสนเทศร้านขายเครื่อง ดื่ม กาแฟ ด้วย เทคโนโลยีบาร์โค้ด
ผู้เขียน ณัฐพงศ์, โกสุโพธิ์, วัชรพงษ์, จันทนา, รัชมาศ, สุรินทร์, จิตรา ภา, คนฉลาด, สุจิตรา นันท์, มังคละ ไชยา, ณิชนันท์,จงใจสิทธิ์
วันที่เผยแพร่2016/11/24
ผู้เผยแพร่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย สำหรับเกษตรกรสวนยางพารากรณีศึกษาเกษตรกรตำบลนาอ้อ
ผู้เขียน นิ พัทร, นา จวง, สุ จิตรา นั น ท์, มังคละ ไชยา, จิตรา ภา, คน ฉลาด, รัช มา ศ, สุรินทร์, ณิ ช นันทน์, จงใจ สิทธิ์
วันที่เผยแพร่ 2016/11/24
ผู้เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 21 สิงหาคม 2564
1 . อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาแอปพลิเคชันเสมือนจริง AR เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาสกายวอล์ค ภูคกงิ้ว จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 “การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นาย วรกร พิมพาคุณ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว ไหมคำ ตันติปทุม สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
3 . อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 กรกฎาคม-กันยายน 2564
1 . อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง “ประวัติพระธาตุสัจจะ” อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1 . นางสาว วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
2 . อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประเภทการตีพิมพ์ : บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง”
1 . อาจารย์ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th